Óvoda házirend

2016. febr. 1.

Az óvodai intézményegység házirendje

Készítette:
a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Lomb utcai tagóvodájának nevelőtestülete

Kedves Szülők!

„A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan feltárul.”
(Részlet óvodánk Pedagógiai Programjából)


Általános tudnivalók:

Az óvoda neve: Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Címe: Kiskunhalas, Lomb utca 5.

Telefon: 06-77/ 742-150
             06-30/ 646-53-80

Az óvoda fenntartója: Kecskemét-Kalocsa Főegyházmegye

Igazgató: Dózsáné Mohos Mónika

Tagintézmény vezető: Ábrahámné Tallér Erzsébet

Gyermekvédelmi felelős: Cseresnyés Anett

1. Az óvodai felvétel:

A fenntartó az óvodai beiratkozásról hirdetményt tesz közzé, a beiratkozást megelőző legalább harminc nappal. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)
Az a gyermek veheti igénybe az óvodát, aki az adott év december 31.-éig betölti a 3. életévét.

2. A nevelési év rendje:

 1. A nevelési év, amelyben a minisztérium másként nem rendelkezik- minden év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív fejlesztési idő minden év szeptember 1-től, a következő év május 31-éig tart.
 2. Az óvoda jelentős létszámcsökkentés esetén (nyári élet, karácsony, és az iskolai őszi-és tavaszi szünete) csoport összevonással üzemel.
 3. Az óvoda nyári zárása (4 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, melynek időpontjáról minden év január 31-éig a szülőket tájékoztatjuk.
 4. Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel szakmai napként, amelynek időpontját a nevelőtestület határozza meg.

3. Az óvoda napi rendje:

7.00 - 10.30   Gyülekezés, játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység. Hitre nevelés, elcsendesedés.
Mindennapos frissítő mozgás.
Gondozási feladatok (tisztálkodás, mosdózás, étkezés).
Tevékenységbe ágyazott, a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységben megvalósuló tanulás (ének-zene, énekes játék, tánc, mesélés, verselés, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, rajzolás, mintázás, kézimunka, drámajáték).
10.30- 11.30   Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek a szabad levegőn.
11.30- 12.30   Gondozási feladatok- ebéd.
Terem előkészítése a délutáni pihenéshez.
Mese, lelki percek.
13.00-15.00   Pihenés.
15.00-15.30   Folyamatos ébredés.
Gondozási feladatok, öltözködés.
15.30-17.00   Játék, hazabocsájtás

 

4. Szolgáltatásaink:

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
 • a gyermekek óvodai nevelése, napközbeni ellátása;
 • óvodai foglalkozások;
 • logopédiai-, fejlesztő-, felzárkóztató foglalkozások;
 • a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi vizsgálata;
 • az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata, a fenti szolgáltatások igénybevételéhez;
 • szervezett mozgás az iskola tornatermében.
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink:

Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző szolgáltatásokat (nyelvoktatás).

Megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodás kori sajátosságokat, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket.

5. Jogok és kötelességek:

Gyermekek jogai:
 1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 2. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 6. A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 7. A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
Szülők jogai:
 1. A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad választásának joga.
 2. Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét SZMSZ, Pedagógiai Programját, Házirendjét.
 3. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.
 4. A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.
A szülők kötelességei:
 1. biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozásokon való részvételét
 2. megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében
 3. megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért
 4. rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal
 5. elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását
 6. hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
 7. erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért
 8. tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát.
 9. Katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon

Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem sérthet meg!

6. Védő – óvó előírások

 1. A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, ill. távozhatnak az óvodába /-ból, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős(min. 14 éves kortól) viszi el a gyereket, úgy kérjük írásban jelezni a csoportos óvóknak.
 2. Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, akik hazavihetik a gyermeket, a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén (valami történik a családban és nem tudnak jönni) ne kelljen zárás után a rendőrségen keresztül a gyermekvédelmi szakszolgálathoz fordulnunk.
 3. Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek.
 4. Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, (dajkának) szíveskedjenek átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az óvótól, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben és az udvaron is.
 5. A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyerekeket.
 6. A gyermekek érdekében kérjük a bejárati ajtót és a kertkaput minden esetben szíveskedjenek becsukni, a tolózárat rázárni.
 7. Óvodán kívüli tevékenység (élményszerzés, séta, színház, uszoda) a szülők engedélyével visszük a gyermekeket.
 8. Intézményünkben a tűz- és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 9. Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról.
 10. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek, ha ez szükséges kérjük otthon megoldani, Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és a krónikus betegség esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján az előre behozott, a gyerekek nevére szóló egyedi lázcsillapító készítmények,
 11. Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra.
 12. Óvodánkban a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fizikális fejlődését, évente legalább egy alkalommal az óvodaorvos belgyógyászati, szemészeti szűrést, hallásvizsgálatot végez.
 13. A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal
 14. Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat.
 15. Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben.
 16. Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi felelős elkészíti az intézmény vezetőjével, majd meg kell küldeni a jogszabályban rögzítetteknek. (pl. kormányhivatal, munkavédelmi felügyeletnek, az óvodavezetőnek, a szülőnek, és 1 példányt irattárba kell helyezni.)
 17. Gyermekek ruházata az óvodában:
  o jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait
  o szükséges az esetleges átöltözéshez tartalék ruha
  o ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő
  o legyen az óvodásnak váltócipője tornafelszerelése (papucs baleset veszélyes, használata tilos!)
  o úszásoktatáshoz felszerelése
  o kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket megkülönböztető jelzéssel ellátni az esetleges cserék elkerülése végett
  o a szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk elhelyezni
  o kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük.
  o A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott / gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló /, mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért felelősséget nem vállalunk
 18. Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk.
 19. Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit.
 20. A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (konyha, mosogató, mosó és szárító helyiség, felnőtt öltöző).
 21. Az óvoda területére állatokat behozni nem lehet!
 22. Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos!

7. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok:

 • A gyermek ötödik életévének betöltésétől kezdve óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson köteles részt venni, ha a gyermeket a szülő a felhívás ellenére se hozza óvodába, a törvényben előírt módon az óvodavezető hatósági beavatkozást kezdeményez.
 • A hiányzást vagy a hiányzás utáni érkezést előző nap 1030-ig telefonon, vagy személyesen jelentse a szülő.

8. Szülőket terhelő fizetési kötelezettségek:

 1. Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes.
 2. Térítési díjat kell fizetni az étkezésért, a mindenkor érvényben lévő rendeleteknek megfelelően és a szülők igényei alapján szervezett külön szolgáltatásokért.
 3. Az étkezés befizetés rendje:
  - pénzbeszedése minden hónapban két nap történik az iskola portáján
  - a befizetés időpontját egy héttel a befizetési nap előtt a hirdetőtáblán olvashatják a szülők
  - a gyermekek hiányzásából adódó túlfizetést, illetve hátralékot a következő havi befizetésnél számolják el.

9. Az óvoda hagyományai, együttműködés a szülőkkel:

Ünnepeink igazodnak a katolikus egyház ünnepeihez. (őszi terményáldás, Szent Erzsébet napi megemlékezés, Miklós püspök ünnepe, Advent, Karácsony, Vízkereszt, Balázs áldás, Farsang, Szent József óvodánk védőszentjének ünnepe- Apák napja, Húsvét, Anyák napja, Gyereknap)

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legmegfelelőbb módszerek szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre az óvoda dolgozói és a szülők között.

Probléma, konfliktus, ellentét esetén a szülők keressék fel az óvodapedagógust, az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják meg megoldani a konkrét helyzeteket.

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. (szülői értekezlet, kézműves délután, közös rendezvény, eseti megbeszélés).

Kérjük Önöket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát.

10. Óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárás rendje:

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek óvodát változtat; ez esetben az óvoda törli a felvettek nyilvántartásából értesíti az átvevő óvodát és ezzel óvodai jogviszonya az adott intézményben megszűnik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 20. § (8)).

A 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény értelmében a gyermek iskolaérettségét az óvodapedagógus, a fejlesztőpedagógus, gyermekorvos, óvodavezető állapítja meg, melyről a szülő a beiratkozást megelőző legalább 30 nappal írásos szakvéleményt kap.

11. A házirend nyilvánossága:

Az óvodába felvételt nyert gyermekek szülei nyomtatott formában kézhez kapják a házirendet. A dokumentum a faliújságon kifüggesztve is megtalálható.Készítette: Ábrahámné Tallér Erzsébet tagintézmény-vezető

Véleményezte: Lomb utcai óvoda nevelőtestülete

Elfogadta: Dózsáné Mohos Mónika igazgató

Jóváhagyta: a Fenntartó

Hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre. Érvényes az intézmény egyéb területén és a szervezett külső helyszíni foglalkozásokon.

Felülvizsgálata: jogszabályi előírásoknak megfelelően

Módosítása: új törvényi módosítások, újabb rendeletek esetén

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda

6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.

Tel.: (36) 77/421-016

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fel
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldal használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy a számítógépén, illetve mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. további információ